Reklamacije i prigovori

DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o. web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. U nastavku navodimo dio Zakona koji se odnosi na naš web shop i zaštitu kupaca. ‘Prodavatelj’ (u nastavku teksta) je DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o. web shop, a ‘Kupac’ bilo koji posjetitelj koji je u navedenom shopu naručio i platio proizvod.

Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja: DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o., Josipa Broza Tita 31, Mursko Središće odnosno putem elektroničke pošte na adresu Prodavatelja damir.kukovec-trgovina@ck.t-com.hr , a Prodavatelj će obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400.-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet;
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata;
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane;
  • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, uz uvažavanje čl. 2.2. st. 9 ovih općih uvjeta;
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.);
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji;
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti je morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj ne odgovara niti za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Za detaljnije informacije obratite nam se na:  damir.kukovec-trgovina@ck.t-com.hr